הרב נתנאל דוד ספטי – מוהל מומחה יו"ר איגוד המוהלים העולמי ויו"ר מכון ברית אליהו

נאמר בתורתינו הקדושה "זאת בריתי… המול לכם כל זכר" "וביום השמיני ימול את בשר ערלתו" "ימול לכם כל זכר" "שוב מול את ישראל" בעצם מילה זה כריתת ברית לכן גם זה נקרא ברית מילה. הקב"ה ציווה את אברהם אבינו ע"ה למול את עצמו וגם את בניו לדורי דורות. אברהם אבינו שמח במצווה זאת ועשה אותה מידית כציווי הבורא כמו שנאמר "וימול אברהם את יצחק בנו" מכאן אנחנו למדים שחייב אדם למול את בינו. וכן אברהם מל את עצמו ואת כל בני ביתו. עצם עשית הברית אדם מראה בזה שהוא יהודי. ועוד שעושה רצון ה' ומצווה זאת מגינה על עם ישראל לדורי דורות. מצווה זאת חיבת לעשות מדאוריתא ונחרתו עליה 13 בריתות וכל אדם בישראל מקים מצווה זאת בשמחה רבה. (היום אפי' גוים רוצים לעשות ברית כי חקרו והבינו שזה גם טוב לרפואה)
בזמן אברהם אבינו הברית היתה נעשית ע"י אבן מיוחדת שהיו מחדדים אותה וכן כמו שידוע אם משה רבינו שאשתו ציפורה לקחה אבן ומלה את בנה מפני הסכנה שהיתה, נאמר במדרש שדוד המלך ע"ה בא להלחם אם גוליד והיה צריך להיות היפוך הטבע, מצד אחד דוד לוקח אבן להרוג את גוליד, ולגוליד היה קסדה על הראש עשויה מברזל והיא אפשר שאבן יחדור לתוך ברזל, וכך כתוב שהיה עסקם בן האבן לברזל שהאבן תחדור לתוך הברזל ובזה יתקיים הנס וקדוש ה', ושכר הברזל שנחדר דרכו האבן זה שבני ישראל ישתמשו בברזל כדי למול את בניהם וכדי לקים מצוות שחיטה.

וכך ההלכה בשולחן ערוך אומרת שצריך וטוב שיהיה למוהל חרב פיפיות זה סכין מחודדת משני הצדדים.

והברית היום מקימים אותה אך ורק אם סכין והיום בזמננו קים מגן מיוחד להגנה על הברית.

אשריכם שזכיתם למול את בניכם.

כן. על פי תורתנו הקדושה חייב אדם למול את בנו ביום השמיני שנאמר "וביום השמיני ימול בשר ערלתו", אם אין כל חשש סכנה לתינוק, ועוד ככל שהילד קטן יותר הוא סובל פחות ולכן כאשר אין סיבה רפואית המעכבת את עריכת הברית חייב למול מיד ביום השמיני.
אם הילד נולד לפני השקיעה סופרים את יום הלידה כיום הראשון, ואם נולד לאחר השקיעה [בלילה] היום הראשון לספירה הוא היום שלמחרת. לדוגמא ילד שנולד ביום שני לפני השקיעה נמול אותו ביום שני, ואם נולד הילד ביום שני אחר השקיעה נמול אותו ביום שלישי, אבל צריך לעדכן את המוהל את זמן הלידה המדויק ואת יום הלידה, כי יש פעמים שזה שונה בזמן, כמו שנולד בין השמשות. (הזמן שבין השקיעה לצאת הכוכבים)
כאשר אנו קובעים את זמן הברית, זהו זמן ביצוע הברית ואת האורחים כדאי להזמין כחצי שעה עד שעה לפני טקס הברית.
נוהגים לשיר לפני טקס ברית מילה ולחלוק כבוד לאליהו מלאך הברית. אני מתחיל בשירה, כנהוג בעדות ישראל השונות. הקהל שמשתתף בשירה, נותן לטקס את האווירה היפה והמכובדת כיאה לטקס זה, מנהגים שונים יש במהלך הטקס וסגולות שונות מיוחסות לכל כיבוד בו, בהבאת התינוק יש שמכבדים בו זוג צעיר שזה עתה נישא סגולה שיזכו לילדים והוא עובר מיד ליד עד לאבי הבן. ואבי הבן אומר את הפסוקים שלפני הברית: שמע ישראל, ה' מלך, אנא ה' הושיעה נא, אנא ה' הצליחה נא, לאחר אמירת פסוקים ע"י אבי הבן, מניחים את התינוק על כיסא של אליהו הנביא ואחרי כן על ברכי הסנדק. ברית המילה מבוצעת בזמן קצר מאד, בכלים סטרילים מעוקרים באוטוקלב (סטריליזטור) או כלים חד פעמיים.

לאחר הברית מקדשים על היין או מיץ ענבים, וקוראים לילד את שמו.

הסבר על הכלים שגורמים לכאב לתינוק שהמוהל נתנאל לא משתמש בהם בכלל.
*מה זה "קלמפ" "מוסקיטו" "ומחט הפרדה" ומה תפקידם?

מה זה "קלמפ"? ומה תפקידו? האם מותר להשתמש בו? ומה עדיף רופא ומוהל?

תשובה: סרט המציג רופא מוהל שאין לו רשיון מילה על ידי הוועדה הבין משרדית, הסרט מציג את הנזקים הנגרמים לילד הנימול בצורה הזאת. יצוין כי ישנם עוד כלים אסורים, כמו"כ צורת עשיה אסורה. להורדת הסרטון לחץ על הקישור הבא:

198.65.11.208/Brit-yosef-isac/images/Klamp.WMV

"קלמפ" (נקרא מגן עם ציר) הוא מכשיר ידני, שאתו אפשר לערות ברית מילה, בלי שירד דם.

ש: מה מיוחד במכשיר זה שלא יורד דם?

ת: מכשיר זה עובד בשיטת (הצבת) והמלחציים, כלומר מכשיר זה לוחץ על כל העורלה בצורה חזקה ולוחצת ביותר, כמו מלחצים, ומרוב הלחץ העצום של מכשיר זה על העורלה, הדם נדחק לצדדים, ומתרחק ממקום החתך, וכשמוהל חותך את העורלה, לא יורד דם, שעד שהדם מגיע למקום החתך , המוהל כבר מסיים לחבוש את הברית ולא נראה דם.

ש: א"כ צריך להבין. שבגלל הלחץ העצום על העורלה לא יורד דם ע"י "הקלמפ", ויוצא הפסד גדול מזה שהתינוק סובל סבל עצום?

ת: א. אנחנו קובעים בדעתנו שזה שלא יוצא דם, זה דבר טוב, וזה השכר,

האם ידעת שעצם מצוות ברית המילה זה שירד דם. [(עין רש"י במסכת שבת (דף קלד עמ' א' בסוף העמוד ד"ה לכריכי הים)].

וכן כתב רבנו חיים ויטאל זצוק"ל (תלמידו של רבנו האר"י זצל)

בספרו עץ חיים כי ירידת הדם בזמן המילה זה ענין חשוב על פי הקבלה וחלק מהמצוה של ברית המילה, שע"י א) חיתוך, ב) פריעה, ג) וירידת הדם, אנו מסירים מהתינוק את שלושת הקליפות הדבוקות בילד, ואם נחסיר את ירידת הדם, תשאר על התינוק קליפה קשה, (ומי יודע כיצד קליפה זו יכולה היא להשפיע לרעה על התינוק במשך חיו, ומה הם התוצאות שלה. צריך להבין שקליפה זה דבר שמרחיק את האדם מצד הקדושה וככול שיש יותר קליפה זה יותר טומאה שחלה על האדם ובזה הוא מתרחק מהקב"ה, ויכול לעבור על כל התורה כולה לכן יש ציווי למול את הבן משמונה ימים שאיך שהתינוק נולד כבר שישראה עליו רוח קדושה מצד מצוות המילה.

ועוד אם אנחנו מקימם בכזאת שמחה את מצוות המילה למה שלא נדאג לבנינו שימולו אותם בדרך התורה ולפי כל הדעות בקדושה וטהרה.

ועוד תדעו כ"כ בספר זוהר הקדוש לרשב"י זיע"א שיש שכר מיוחד לתינוק בזכות הדם שיורד בזמן המילה, ושע"י ירידת הדם בזמן הברית יש לתינוק אפשרות להתעלות בתורה ויראת שמים, וכן זכות הדם הזה גורם שיהיה לתינוק פרנסה בשפע בימי חייו, וזה לשונו הקדוש: זהר פרשת תזריע דף מג עמ' ב') "בדמי טהרה אלין דמי מילה, דמא בתר דמא דאייתי מרביא, וקדשא בריך הוא נטיר לאינון דמי כל אלין יומין, הדא הוא דכתיב תשב בדמי טהרה טהרה סתם ולא אדכר ה"א בתראה דלא תימא טהרה דמטרוניתא אלא טהרה סתם דמי טהרה אקרון אלין דמי דכיא" ביאור הזהר (עפי' מתוק מדבש בקיצור) שיש מעלה גדולה לדם שיורד בזמן המילה שהקב"ה שומר את הדם שיורד בזמן המילה במשך כל ימי חייו של התינוק כדי להטיב עם התינוק, בזכות אותם דמי המילה, ואלו הדמים מטהרים את גוף הילד, כדי שיוכל להתעלות ברוחניות, ולקבל שפע של פרנסה במשך ימי חייו.

ב. נוסף לזה האם ידעת כי זה שלא יורד דם בזמן הברית, זה מסכן את חיי התינוק!

 וכך כתוב במפורש בגמרא ונפסק בשו"ע (יורה דעה סימן רסד' סעיף ג') כי לאחר עשית הברית יש למוהל לגרום שיצא דם, ומוהל שלא עושה כך, מעבירים אותו מתפקידו, ואוסרים עליו למול יותר!

ג. התינוק סובל סבל רב מאוד מהלחץ של המכשיר על בשרו.

ד. מכשיר זה נפסל על ידי גדולי ישראל וצדיקים גדולים ופוסקים מכל העדות והחוגים.

וכן כתב הר' משה פינשטין זצוק"ל בספרו אגרות משה (יורה דעה חלק ג' סימן צט')

וכן כתב הגאון ר' אליעזר וולדינברג בעל שות ציץ אליעזר, (ח"ח סימן כט') וכן פסקו הבד"ץשל העדה החרדית כבר בשנת תש"ל, (ראה בספר תשובות והנהגות חלק ה' יו"ד לרה"ג הר' משה שטרנובך שליט"א וכן פרסם הראשל"צ ונשיא מועצת חכמי התורה מרן הר' עובדיה יוסף שליט"א בקריאת קודש בשנת תשס"ג, וכן הצטרף לקריאתו הרה"ג הר' מאיר מזוז שליט"א ראש ישיבת כסא רחמים)

ואסרו באופן מוחלט את מכשיר הקלמפ!

*מה זה "מוסקיטו"?

"מוסקיטו" (הנקרא גם בשם ה"מוסטאט") הוא מכשיר שדומה בדרך כלל למספרים "תמימות", שתפקידו לסייע למוהל לאחוז ולתפוס את העורלה, שלא תחליק לא מהיד, וישנם מוהלים שמשתמשים בו, (אפי' מםורסמים וידועים!).

מכשיר זה פועל בצורה פשוטה ביותר, כמו שעובד "פלאייר-פטנט", אשר ננעל על חפץ ואינו מניח לחפץ להשתחרר ממנו, כך המוסקיטו עובד באותה צורה, הוא ננעל בחוזקה רבה על העורלה, ואינו מניח לה להשתחרר ולברוח ממנו.

זה מכשיר שכואב בצורה חזקה מאוד. (לא כדאי להסתכל על התינוק כיצד הוא מגיב ברגע שה"מוסקיטו" ננעל עליו.)

כדי להבדיל בין מוסקיטו למספרים יש שני מקומות 

1. בראש המכשיר ישנם שינים אשר ננעלות אחת מול השניה כעין פלייר פטנט, משא"כ במספרים-אין להם שיניים במקום הגוזר אלא כעין שני סכינים דקים שעולים אחד על השני (ולא שיניים שננעלות אחד מול נשני).

2. במקום שבין אחיזת האצבעות- במוסקיטו- ישנה נעילה הגורמת לשני קצות המכשיר להתחבר ולהנעל אחד בשני, ועי"כ המכשיר נסגר וננעל בחזקה מבלי אפשרות להיפתח.

משא"כ במספרים אין דבר המחבר את מקום אחיזת האצבעות אחד לשני

כמו כן במוסקיטו – מקום אחיזת האצבעות לא נדבקים אחד לשני בצורה מגבילה, אלא יש את הנעילה שנועלת ולא מאפשרת לשני ידיות האחיזה להדבק אחד לשניה, משא"כ במספרים- שני ידיות האחיזה (מקום הכנסת האצבעות) נדבקות לגמרי אחד לשניה, ללא הפרעה ורווח בינהם, כפי שיש במוסקיטו אשר הנעילה של המכשיר גורמת לרווח בין ידיות האחיזה.

לא כל המוהלים משתמשים במכשיר זה ולכן מוהלים שלא משתמשים בזה אם אוחזים את העורלה בצורה מיומנת בצורה נכונה כמו שקבלנו מאבותינו הקדושים ולכן העורלה לא מחליקה ולא גורמת צער וכאב חזק לתינוק כמו המוסקיטו.

לכן עדיף לקחת מוהל שלא משתמש במכשיר זה או לכל הפחות שממעט מלהשתמש. 

עכשיו אחרי ברית המילה יש אפשרות לשים חומר שהוא מאלחש מקומי ומוריד את הכאב לתינוק.

*על כל שאלה ניתן ליצור קשר הם המוהל הר' נתנאל ספטי בפלאפון 057-3159999

ונשמח לעזור ולסייע בכל ענין אני זמין תמיד אם אין מענה אפשר להשאיר הודעה ואני יחזור אליכם מידי.

  • מוהל מומלץ בעל ניסיון של רבות בשנים
  • מינימום כאב לתינוק תוך שימוש בסטריליזציה מלאה
  • הברית נעשית על פי כל כללי ההלכה והרפואה
  • עמידה מלאה בכל הקריטריונים החשובים מבחינה כירורגית סטרילית מקצועית והלכתית
  • שרות בכל רחבי הארץ ובחו"ל
  • ליווי מלא לפני ואחרי הברית
  • בעל ניסיון רב כמוהל מוסמך ומומחה 

מוהל מומחה

ברית מילה ללא כאב

ניסיון רב ומקצועיות

טיפול מסור לפני ואחרי

מהי מילה?

משמעותה של מצוות המילה המילה היא כריתת הערלה מהאיבר הזכרי, בברית המילה נכנס הבן בבריתו של אברהם אבינו וממשיך מסורת בת אלפי שנים הכוללת את כל פרטי הדינים והמנהגים הקשורים בטקס של הברית. אדם שלא נימול – קרוי – ערל שפירושו – חסום. הראשון שנצטווה על המילה היה אברהם אבינו ומאז ואילך זרעו של אברהם אבינו אמון על ברית זו, ולכן כל זכר בן שמונה ימים נימול. כניסתו של הרך הנולד בבריתו של אברהם אבינו מחברת אותנו כחוליה בשרשרת החוליות של העם היהודי.

חשיבות מצות המילה

גדולה מילה שהיא שקולה כנגד כל המצות 
גדולה מצות מילה משאר מצות עשה 
גדולה מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמו 
גדולה מילה שהיא דוחה את השבת החמורה 
גדולה מילה שהיא המצווה היחידה שמתקיימת כל חייו
גדולה מילה שהיא האות בין הקב"ה לכנסת ישראל

הכנות לקראת הברית

לייעוץ והכוונה ניתן לפנות בכל שעות היום

אשמח לעמוד לעזרתכם בכל עניין הקשור לברית בכל שעות היממה.

אני מבין את חשיבות המענה הטלפוני גם לפני הברית וכמובן אחרי הברית ותמיד דואג להיות זמין, להסביר ולתמוך בהליך המצווה.

Fill out my online form.

צור קשר: 050-9680888

053-3159999

בבנייה
לחץ כאן לכניסה לאיגוד המוהלים
פורטל מוהלים

The golden retriever loved the https://game-talk.online/ each Fourth of July.