שאלות חזרה כב-כד
1. הסבר בהרחבה ובמתיקות הדעת את האמרה "כל מה שברא הקב"ה בעולמות שלו חוץ ממנו היו בשתוף".
2. במה טעה המקשן בשאלו על המורכבות של הבריאה?
3. מה היא תשובתו של רבי אחא בצורת שאלה?
4. מה היא תשובתו של רבי אבא?
5. כיצד מוכיח (באופן חלקי) שסוף כל הצרות הוא בשנת הארבעים?
6. מיהי בת בתואל ומדוע בתואל היה רשע?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams