שאלות חזרה קמה-קמז
1. מדוע ישנה שלמות במדרגות המבטאות את התיבות "אתה ה' הוא מלכי"?
2. הסבר את הכלל שהשליחים שבאו מצד הרחמים לא יהיו מצד הדין כיצד ראינו סוגיה זו אצל בלעם?
3. מהו "ויהי בימי"? ומהו "יהי אחר"? הבא 3 דוגמאות לכל אחד מהתורה.
4. מיהו בחיר האבות ומדוע נקרא יצחק "צוה ישועות יעקב"?
5. מדוע יצה"ר מקטרג על אברהם וכיצד העקדה יכולה לפתור קטרוג זה?