א.מהו שכתוב רגלי חסידו ישמור ולא רגליו?

ב. מהו כוח השמירה על הנשמה ומהו כוח השמירה על הגוף?

ג.על מי כתוב רגלי חסידיו ישמור? כיצד אברהם אבינו נשמר כאשר הלך לרדוף אחר המלכים לשמה מה היתה הרדיפה?

ד. כיצד בודק האדם אם הקבה' אוהב אותו? לפי אות שס"ד.

ה. מהו דרכו של השטן כאשר רוצה לעשות דין?