שאלות חזרה ק-קב
1. כיצד נבדק האדם אם הוא מזרע דוד ומה היא קליפת מלכם שמסיטה אותו מלהיות מזרע דוד?
2. מדוע דוד המלך צריך להתכלל עם הרצונות של כל העולם? מה זה אומר בגוף אחד?
3. באיזה דרך מפתה יצה"ר את האדם?
4. הסבר והרחב את הרעיון שאסור להאמין למחשבות רעות.
5. מהו שאין לו לאדם לסמוך על הנס? כיצד זה קשור לאמונה וידיעה? הבא דוגמא מאברהם.
6. הסבר את ההחלטה האמונית של אברהם באומרו לשרה "אחותי היא".
7. כיצד אפשרי שהקב"ה מדבר אל רשעים כמו לבן בלעם וכו'?