שאלות חזרה פח-צ
1. מהו בית דין של מטה שמהווה את האבנים המסתובבים לפני הקב"ה?
2. במה תלוי הסיבוב לימין או לשמאל ומה תוצאותיו של כל סיבוב? הבא דוגמא מאברהם.
3. מדוע סובב הקב"ה ש-ב' האומות מואב ועמון יבואו מבנותיו של לוט ולא מאישתו ומה התוצאה מכך?
4. מהן תכונות הנפש של ב' הקליפות מואב ועמון ומה התיקון הנצרך כדי לתקנן וכיצד זה מופיע בעולם אצילות?
5. אילו ב' היפוכים קיימים בתיקוני העולמות שאם יעשו אותם אז תהיה תשובה לחוטא?