שאלות חזרה א'קפה-א'קפו
1. מהו ההבדל העקרוני בכל הק"ש, בין המלה ישראל לבין המלה אחד?
2. הכן טבלה של כל ד' הק"ש: מה נמשך במלת "ישראל", ומה נמשך במלת "אחד".?
3. מדוע אנו רואים שלעיתים במלת "ישראל" מושכים מה שנמשך בק"ש אחרת במלה "אחד"? הבא דוגמאות לכך והסבר.
4. מהו ההבדל בין המוחין ד"ברכת אבות" למוחין ד"שים שלום"? מדוע בברכת אבות נקראים המוחין לעיתים ג"ר ולעיתים ו"ק?