שאלות חזרה עג-עה:
1. אילו ב' פעולות נוהגות בכל זיווג?
2. כיצד פועלת נטילת רשות מבחינת הדין ומבחינת הרחמים?
3. מהו הביטוי של נטילת הרשות מצד רבי יהודה וכיצד מצד רבי אלעזר?
4. הסבר את הנאמר "אוקיר אנוש מפז" ואת החילוק בין ב הפירושים, דהיינו אברהם ומלך המשיח.
5. מהם הרחמים שאנו רואים בהפיכת סדום ועמורה?
6. מהם הרחמים שאנו רואים בדין הגיהנם ב-ב' מרכיביו?