דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת וירא, עמודים מ"ו-מ"ח. י"ח כסלו תשע"ה.
מאמר "והנה בן לשרה".

מספר לנו הזוהר הקדוש שבכל מציאות בעולם ישנה מרכבה, שהיא ההתחלה, השורש, וכאשר קורה דבר בעולם הוא צריך לקרות באופן גשמי ולאחר מכן כל העולם יכולים לראות עניין זה, ולינוק ממקור קוסמי זה שנתגלה בעולם אע"פ שלא ראו את המקור.
אברהם אבינו הוא שורש למציאות חדשה בעולם, ולפי הגילוי שלו בעולם יוכל העולם להמשיך מתוך מקור זה.
אנו עושים הבדלה בין יראה לאהבה. עבד ובן.
עבד מכבד את אדונו על ידי התבטלות והעלאת חשיבות האדון, וזה מביא ליראת הרוממות. הוא גדול ואני קטן.
בן מכבד את אביו על ידי עשיית רצון אביו, וזה עניין האהבה.
יצחק אבינו, כאשר הלך לעקדה עם אביו אברהם, יכל ח"ו למאוס בעקדה ולא להסכים לאביו, אבל לא כך עשה, אלא כיבד את רצון אביו ובא לעקדה מתוך מסירות עצמו לעניין. ועל זה נאמר שבן עושה רצון אביו.
אליעזר עבד אברהם, כאשר הלך עם עושר רב אל משפחתו של אברהם בחרן כדי למצוא כלה ליצחק, וסיפר להם מי הוא ומה מעשיו, לא תלה את הכבוד בעצמו אלא באדונו, ופתח ואמר "עבד אברהם אנוכי".
על עניין זה כותב לנו הזוהר הקדוש שכתוב בפסוק "בן יכבד אב ועבד אדוניו", ועל כביכול אומר הקב"ה – "ואתם ישראל, בני, חרפה הוא בעיניכם, לומר שאני אביכם?! או שאתם עבדי?! ואם אב אני – איה כבודי?!"
לב גאה לא יכול להכיר במציאות הקב"ה, כמו שאומר הקב"ה "כל המתגאה אין אני והוא יכול לדור במקום אחד", אבל אם אדם מוותר על גאותו ומשער בליבו את כבוד וגדלות ה' בעולם אזי יש מקום להקב"ה להיכנס לליבו של האדם.
על זה אומר הכתוב "נודע בשערים בעלה", ועל זה אומר הזוהר – "אלא ודאי נודע בשערים בעלה, זהו הקב"ה, שהוא נודע ומושג לפי מה שכל אחד משער בלבו, כפי שיוכל להשיג ברוח החכמה, ולפי מה שמשער בלבו כן נודע בלבו. ומשום זה כתוב נודע בשערים, דהיינו באלו השיעורים, שכל אחד משער בלבו וכו'".

כדאי לשמוע את השיעור המלא… מובאים כאן רק חלק מהדברים הנשגבים שנלמדו בשיעור…