דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת וירא, עמודים מ"ג-מ"ה

למדנו שרבי אחא עזר לאנשי כפר טרשא לבטל את המגפה שהייתה בעיר.

לאחר מכן שמעו קול שאמר שאמנם תיקנו את הדין ונפסקה המגפה אך עדיין אין זה מספיק.

שמע רבי חייא שאומרים לו – לך ואמור להם שיחזרו בתשובה, כי חוטאים המה לפני.

קם רבי חייא והחזיר אותם בתשובה שלמה. וקבלו על עצמם שלא יתבטלו מתורה לעולם, והחליפו של העיר, וקראו אותה "מאתא מחסיא". על שם שהקב"ה חס עליהם, ולא כמו שהייתה קודם בשם "כפר טרשא".

מלמד אותנו הזוהר הקדוש שיש כאן ב' מצבים. האחד של "סור מרע", והאחד של "עשה טוב". בבחינת סור מרע מפסיקים את השימוש ברצון לקבל, בצד השמאל, אבל עדיין אין שימוש ברצון לקבל בצורה נכונה.

אבל לא מספיק לבטל את הפשע, היינו לקבלה בצורה אנוכית שזה מביא למגפה, אלא צריך להתחיל לעשות טוב עם הגוף, וכך להגיע לאהבה. אהבה מצריכה רצון לקבל אך אין אהבה ללא הקב"ה.

על פי זה מסביר הזוהר הקדוש את דברי המלאכים אל אברהם בעת שבאו לבשר לו על הולדת יצחק.

כדאי לשמוע את השיעור המלא…