דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת וירא, עמודים ל"ז-ל"ט
מלמד אותנו הזוהר הקדוש מהו התיקון שעשו אברהם ושרה לעניין עבודה זרה?
העבודה הזרה היא בעצם שהאדם אינו יכול להיות עם הקב"ה במקום אחד, כעניין שנאמר על מי שהוא בעל גאווה, שעליו אומר הקב"ה – אין אני והוא יכול לדור במקום אחד.
מי שאינו טהור – צריך לטבול במקווה. היינו לטהרו במים, שהם מי התורה.
תחת עץ החיים יש מעיין, היינו מי התורה. לאברהם אבינו היה אילן שכל אדם שהגיע אליו היה מכניס תחת אילן. כך היה אברהם בודק את האדם – האם אמונת ה' היא משענת עבורו או שלא?
אם האדם היה בעל אמונה כלומר שרוצה לעבוד כדי להגיע לאמונה היו ענפיו של האילן מצלים (מלשון צל) עליו, ומי המעיין היו עולים לקראתו.
מי שיש לו כוונה לעשות עבודה של טהרה, לוותר על הגאווה שלו, המים עולים אליו, אבל מי שאין לו רצון לעשות עבודה המים אינם עולים אליו.

עוד מלמד אותנו הזוהר הקדוש –
אמר רבי חייא אמר רב, כאשר אנו מסתכלים על פרשה זו המדברת על ביאת המלאכים אל אברהם, צריכים להבין על מה היא באה לרמז?
אמרו לרבי חייא – זה מדבר על הנשמה והגוף, והקורבנות. הקורבנות מאפשרות לגוף ולנשמה לשכון יחד. ומה נעשה כשאין קורבנות? כאשר לומדים תורה על עניין הקורבנות זה במקום הקרבת הקורבנות כשאין קורבנות.
דרך תורה באה לבנות את האמונה כדי שיהיה לאדם חיות מההשענות על הקב"ה.
מי שמקבל את התורה – יכול להתקדם, ומי שלא – נמשיך להתעקש עד שיקבל אותה, לא בכח אלא בשמחה ואהבה.