דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת וירא, עמודים י'-י"ב
היום מספר לנו הזוהר הקדוש על פטירת רבי אליעזר הגדול.

כאשר רבי אליעזר הגדול נטה למות, הושיב את הורקנוס בנו ליד מטתו, והיה מגלה לו סודות עליונים. אמנם, הורקנוס לא הקשיב כל כך משום שחשב שנטרפה דעתו של אביו, אך לאחר שראה שאביו מדבר עימו בסודות העליונים הקשיב. בכך קיבל מאביו מאה שמונים ותשע סודות עליונים.
לאחר שהגיע לעניין "אבני שיש" בכה ואמר להורקנוס להגיד למשפחה שהוא עוד מעט ילך לעולמו אך "ישאר קרוב" כביכול למשפחתו.
לאחר מכן באו חכמי הדור לבקרו, והיה מקלל אותם רבי אליעזר ואמר להם – למה לא באתם לשמשני, הרי גדול שימוש החכמים יותר מלימוד התורה? לאחר מכן נכנס רבי עקיבא, ושאל אותו רבי אליעזר – מדוע לא באת לבקרני? ענה לו רבי עקיבא משום שלא היה לו זמן פנוי. כעס וקלל אותו רבי אליעזר ואמר לו שכל תלמידי החכמים שבאו תהיה מתתם קשה ושלך, רבי עקיבא, תהיה מיתה קשה מכולם.

לאחר מכן בכה רבי עקיבא ואמר לרבי אליעזר – למדני תורה. פתח רבי אליעזר את פיו בדברי תורה, ואש סבבה את רבי אליעזר ורבי עקיבא, ודיבר עימו במעשה מרכבה. כיוון שראו החכמים מציאות עצומה כזאת, אמרו, משמע מזה, שאין אנו ראוים וכדאים לזה, לכן יצאו להפתח שבחוץ וישבו שם עד שהאש הלכה.

מה אמר רבי אליעזר לרבי עקיבא? מעט מן דברי התורה שנאמרו שמה יגלה לנו הזוהר בשיעור הבא…
עד כאן היום, כדאי לשמוע את השיעור המלא…