דף היומי בזוהר הקודש, פרשת לך לך, עמודים קמח-קנ.
הזוהר הקדוש, לאחר שהראה לנו בשיעור הקודם שאברהם הוליד את יצחק על ידי כך שאברהם הוא ימין, ועולה להיכלל בבינה העליונה בצד הימין שבה, ומשם מוליד את יצחק מצד השמאל שבבינה.
אברהם אבינו לא נולד מהול. יצחק נולד מהות. יצחק נולד עם רצון של מלכות שהתכללה בבינה, לכן הוא נקרא ידיד מבטן.
אברהם לבדו – אין לא שלימות. יצחק נותן את השלימות לאברהם.
אברהם שלם מצד הבחירה של הנברא להיות קרוב לבורא, אך כדי להוליד משהו חדש מצד עצמו עם כח של בורא שיכול לברוא ולחדש – צריך לצרף גם את הכח של הרצון העצמי, ואם אברהם מבטל את הכח הזה – אין בו שלימות של הולדה אלא רק שלימות מצד החסד. לכן היה צריך את יצחק כי הוא צד השמאל, צד של שימוש ברצון העצמי, במסגרת החסד של אברהם.

אבל גם יצחק לבדו לא מספיק. חס ושלום יכול יצחק להתנתק מהבורא משום שהוא משתמש ברצון העצמי שנתן לו הבורא. על כן צריך גם את יעקב. יעקב לוקח את הכח של יצחק ומכליל אותו עם הכח של אברהם. אברהם – אמונה, יצחק – כח הבריאה, יעקב מכליל את שניהם יחד.
יש שלימות מצד הכח של עבודת הנברא – אותה נתן אברהם. יש שלימות מצד הכלי – אותה נתן יצחק. יש שלימות מצד הקשר – אותה נתן יעקב.

עיקר העבודה שלנו היא בבחינת יעקב.
עד כאן היום, כדאי לשמוע את השיעור המלא