moadei_Banner

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – עג-עה (למתקדמים)

שאלות חזרה ויצא עג-עה 1. הסבר הפסור לחלקיו "הפעם אודה את ה" וכן " אודה את ה' בכל לבב בסוד ישרים ועדה". 2. מדוע דווקא ביהודה צריכה להיות הודיה לה' ית' ? 3. הסבר את דברי כל אחד מהשלושה שפגש רשב"י דהיינו ר' אבא ר' חייא ור' יוסי וכן את המסקנה המשותפת הנובעת מדברי כל [...]

By | May 6th, 2015|שיעורים כללים|Comments Off on הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – עג-עה (למתקדמים)

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – עג-עה (שיעור השקפה)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

By | May 6th, 2015|שיעורים כללים|Comments Off on הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – עג-עה (שיעור השקפה)

הדף היומי בתע”ס – חלק י”ג – א’תמ-אתמא

שאלות חזרה חלק יג א'תמ-א'תמא 1. הסבר בפירוט כל אחת מ-ג' היציאות בעולם אצילות מכח צ"ב. 2. מה ההבדל העקרוני של יציאה ה-ג' מ-ב' היציאות הקודמות לה? 3. מדוע גלגלתא ומו"ס ד"א עומדים זה לצד זה ולא זה למטה מזה? מה הינך לומד מכך על היחס בין זכר ונקבא? "הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

By | May 6th, 2015|שיעורים כללים|Comments Off on הדף היומי בתע”ס – חלק י”ג – א’תמ-אתמא

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – עו-עח (למתקדמים)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

By | May 6th, 2015|שיעורים כללים|Comments Off on הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – עו-עח (למתקדמים)

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – עו-עח (שיעור השקפה)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

By | May 6th, 2015|שיעורים כללים|Comments Off on הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – עו-עח (שיעור השקפה)

הדף היומי בתע”ס – חלק י”ג – א’תלח-אתלט

שאלות חזרה חלק יג א'תלח-א'תלט 1. עפ"י איזו הבחנה מתבררים כלים מבי"ע בפרצופי אצילות? וכיצד הבחנה זו מסבירה את בחינת הלבושי מוחין דמלך הדעת, שנתקנו בראש דא"א? 2. אילו ב' מיני כלים יש בכל מדרגה? וכיצד זה נוהג בראש דא"א? אגב כך הסבר כיצד זה קשור לבחינת השיערות. 3. מהו "עמר נקי", וכיצד הוא מבטא [...]

By | May 5th, 2015|שיעורים כללים|Comments Off on הדף היומי בתע”ס – חלק י”ג – א’תלח-אתלט

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – ע-עב (למתקדמים)

שאלות חזרה ויצא ע-עב 1. מהי שלמות הכסא דווקא ביהודה? 2. מהו המושג "ותעמוד מלדת" דווקא ביהודה? מדוע הודתה לה' דווקא ביהודה? 3. מאיזה צד היה נדמה שיששכר וזבולון הם בעולם הפירוד? כיצד ניתן להבין שהם דווקא באצילות? 4. מה תפקיד בני השפחות ב-י"ב השבטים? 5. יוסף ובנימין שנולדו מרחל שהיא מלכות דעולם התחתון הם [...]

By | May 4th, 2015|שיעורים כללים|Comments Off on הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – ע-עב (למתקדמים)

הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – ע-עב (שיעור השקפה)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

By | May 4th, 2015|שיעורים כללים|Comments Off on הדף היומי בזוהר הסולם – ויצא – ע-עב (שיעור השקפה)

הדף היומי בתע”ס – חלק יג – א’תלו-א’תלז

שאלות חזרה חלק יג א'תלו-א'תלז 1. מדוע חלק יג מלמד אותנו את עינייני שערות דראש דא"א והרי עפ"י הסדר צריך היה ללמוד לכאורה את המוחין דז"א? 2. מהו שרש של כל השערות ומדוע? 3. כיצד ומדוע התחלקה הגלגלתא דא"א ל-ב' ראשים? מה טבען של כל אחד ולמה הם משמשים? 4. מהם ב' המרכיבים של חומר [...]

By | May 4th, 2015|שיעורים כללים|Comments Off on הדף היומי בתע”ס – חלק יג – א’תלו-א’תלז

סעודת פסח שני – תשע”ה

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק - http://facebook.com/hasulams

By | May 3rd, 2015|שיעורים כללים|Comments Off on סעודת פסח שני – תשע”ה
Accessibility