שאלות חזרה קיט-קיא
1. מה שאלת רבי יוסי באות שע"א ומהי התשובה לשאלה באות שע"ב?
2. מה תפקיד השטן בעולם ובנפש האדם?
3. מהי רציחה וכיצד היא גורמת לכך שנתאפשר לשטן לחרוג מתפקידו ולגרום רעות בעולם?
4. אילו ב' קלקולים וכנגדם ב' תיקונים צריך לעשות בעקבות רציחה?