"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

שאלות חזרה א'קנג-א'נד
1. כמה עיבורים יש לצורך ז"א? פרט את הדעות השונות, הן מחלק ט' (אותיות כ"ב-כ"ו), הן מכתבי האר"י למעלה, והן מהסבר בעה"ס. מתי נאמר ד' עיבורים, מתי ב' ומתי ג' עיבורים?
2. אם יניקה היא בחי' רוח, מדוע נצרך לעיבור ב' כדי לקבל את הג"ר דרוח? אגב כך, מדוע כן יכול היה לקבל את הג"ר דנפש ללא השלמת כלים?
3. מהו ההבדל בין זווג לעיבור? הגדר כל אחד מהם במילה אחת.
4. מהה ההבדל בזמנים מגיל ט' עד י"ג לגיל י"ג עד כ'?
5. הסבר את ההבדל בין קיום לשכלול והבא לכך מהחיים ג' דוגמאות.