דף היומי בזוהר הקדוש, פרשת לך לך, עמודים קלג-קלה
אנו עוסקים בעניין "הברית".
אנו עדיין בסיפור על רבי אבא ורבי יעקב בנו שנכנסו בדרך לישון אצל בעל הבית, שאותו בעל הבית קם ועסק בתורה בחצות לילה וכו' ולאחר מכן אמר להם להישאר לברית שתתקיים מחר, ולכן בלילה שלפני הברית כל החברים שהיו שמה ישבו ועסקו בתורה.
הלילה שלפני הברית נקרא "ברית יצחק". אם לאני שלי, שהאני שלי הוא רצון לקבל, מצורפת הברית – אזי האני שלי מחובר לשכינה הקדושה. יצחק מסמל את האני של האדם.
כעת אנו לומדים דברים שהחברים אמרו בלילה זה.
פתח אחד ואמר – דוד המלך אומר: "אם תחנה עליי מחנה – בזאת אני בוטח". זאת היא ברית. בלי ברית, ובלי שמירה על הברית, שהיא ההתחייבות האמיתית לפעול את ההחלטה האמונית שקיבלנו בעת קבלת הברית – בלי זה לא יכולה להיות אהבה.
אדם צריך לעמוד בהתחייבויות. אדם צריך להיות נאמן לעקרונות. עקרונות הם לא דבר גמיש.
מי אומר פסוק זה? דוד המלך. דוד המלך הוא כנגד הלב של האדם. הלב של האדם צריך לאהוב, ובלי ברית לא יכולה להיות אהבה כנ"ל.
אדם צריך לחיות בתוך מערכת עקרונות. אדם צריך לבדוק – מהם העקרונות שבהם אני חיי? ואחרי שהוא החליט – הוא חייב לשמור על ברית זו.

עוד אומר חבר נוסף – דוד המלך אומר "לולי ה' עזרת לי כמעט שכנה דומה נפשי". אדם שלא שומר על הברית המלאך דומה לוקח אותו להגהנום. גהנום זה המקום ששורפים את האדם באש התאוה. שהרי התיקון של הקלקול הוא "כדרך בולעו כן פולטו", באש פעלת את התאווה ובאש תתקן אותה.
מה התיקון של התאוה בעולם הזה? לפעול בהתלהבות בדרך ה'! כשאדם עושה עם התלהבות ולא בלי חשק… איך יתגבר על אש התאווה?!

דוד המלך היה מאד מפחד. ממה הוא פחד? הוא פחד להפסיד את החיים הרוחניים שלא בגלל עניין הפגימה בברית בסיפור בת שבע. כאשר אדם מתאמץ להשיג נקודה רוחנית – הוא מפחד להפסיד אותה. אבל כאשר הוא לא מתאמץ ולא מתייגע ובכלל לא בטוח שיש רוחניות – אז גם לא אכפת לו אם אומרים לו שיפסיד את הרוחניות.

כאשר שומרים על הברית – אפשר לבוא לקשר של אהבה עם הבורא. שמירה על הברית זה להיות אדם שלא חיי לפי מה שבא לו אלא אדם שצמוד לעקרונות.