"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams
קיח-קכ
1. מהי תשובתו של רבי אבא על שאלתו של רבי יוסי "מדוע צריך להכריז בת פלוני" ומה חיזוק השאלה של רבי יוסי שלמד מרבי חזקיה שאמר את דבריו של רבי חייא?
2. באיזה תנאי זוכה אדם לקבל את בת זוגו כמו שהיה מחובר איתה טרם צאתם לעולם?
3. היכן צריך אדם לבקש את בת זוגו? הסבר אגב כך מהו "לעולם ימכור אדם כל שיש לו וישא בת תלמיד חכם".
4. כיצד אפשרי מצב בו אחר מקדים את האדם ולוקח את בת זוגתו? הסבר אגב כך מיהן אותן נשמות הבאות בגלגול ואין להם בת זוג? מה הם יכולים לעשות?
5. כיצד נוהגים זיווגים בגוף אחד?