1. מאיזו בחינה נחשב היסוד לגוף ומאיזו בחינה לראש?
2. מדוע קורא ליסוד בחינת כתר לכל הגוף?
3. הסבר את המושג "פורח באויר" המסביר את מציאות היסוד בעיבור דז"א.
4. אם היסוד לא עלה לחג"ת כיצד הוא נעשה ראש? והרי יש לנו כלל שמנה"י לא יכול להתהוות ראש.