1. במה דומה הקשר בין מלכי צדק מלך שלם לברכה שאנו מברכים על מציאות התענוג בעולם?
2. מה פירוש המילה ברוך? ומה התנועה הנפשית שאדם צריך לעשות כאשר מוציא מפיו מילה זו?
3. מהו אתה ה' אלוקינו בברכה? מה התנועה הנפשית שצריך לעשות האדם כאשר מוציא מילים אלו מפיו?
4. מדוע מלך העולם היא גדלות הבינה? ומדוע קשה לאדם להנפיש את מציאות גדלות המלך?
5. הבא ג' דוגמאות של מציאות הברכה בעולמך ללא קשר לענין ההלכתי.