ש.ב
הסבר דעתו של רבי חייא בפירושו על הפסוק ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה
הסבר פירושו של רבי שמעון על הפסוק הנ"ל
מהם ד' הדברים שבהם חולק רבי שמעון על רבי חייא?
כיצד מפרש רבי יוסי ומה מוסיף בפירושו על רבי שמעון שהרי גם הוא סותר את דברי רבי חייא?
כיצד מהכתוב ויפגע במקום מוכיח רבי חייא את טענתו שמדובר בקדושה ולא ביציאה לחרון אף?