שאלות חזרה ויצא עג-עה
1. הסבר הפסור לחלקיו "הפעם אודה את ה" וכן " אודה את ה' בכל לבב בסוד ישרים ועדה".
2. מדוע דווקא ביהודה צריכה להיות הודיה לה' ית' ?
3. הסבר את דברי כל אחד מהשלושה שפגש רשב"י דהיינו ר' אבא ר' חייא ור' יוסי וכן את המסקנה המשותפת הנובעת מדברי כל השלושה.

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams