שאלות חזרה קלו-קלח
1. הסבר את הסיפור באותיות תנ"ז-תנ"ט בפנימיות.
2. מהי תשובת רשב"י לר"י ור"י על אבדת הספר מהם?
3. כיצד מתואר זמן בו כנסת ישראל תקום מעפר? מהי בחינה זו?
4. מתי אברהם מתעלה ממקומו כראוי?
5. כיצד מחברים אש ומים כיצד זה קשור לאברהם ויצחק?