שאלות חזרה א'רכג-א'רכד

1. מהו התיקון של לב האבן במצב העיבור?
2. הסבר המושג נ' שערי בינה, והקשר שלו אל תיקון העובר.
3. מהו ההבדל בין הדעת במצב העיבור, לבין הדעת במצב היניקה והגדל'?
4. מהו ההבדל בין שם אלקים במצב העיבור, לבין מצב הקט'? ועל מה מצביע השם במצב העיבור?
5. מהי העבודה הנצרכת, אם אדם רוצה לעבוד בצורה של עיבור?
6. מהו הגורם המעכב לכך שחו"ב לא יהיו שלמים?
7. הראה את התפתחות התפקיד של המוחין דחו"ב כלפי הז"א בעיבור, יניקה וגדל'.
8. הראה את היחס בין התפתחות הדעת, לבין תפקוד ב' הקוים בג' המצבים עי"מ.
9. מהו ההבדל בין תיקון הטוב מהרע לבין חוסר תיקון, ומדוע תיקון הטוב מהרע נראה לעיתים כהדגשת השלילה, בעוד שחוסר תיקון נראה כדרך החיוב? הבא ג' דוגמאות.