מט-נא
1. מהו "שים נא ידך תחת ירכי": פירוש המילות, כוונתם הפנמית ופירושם בחכמה?
2. מה מקשה ר' יצחק על ר' יהודה, ובמה חולק עליו?
3. מה מוסיף רב הונא על דעתם של ר' יהודה ור' יצחק, שעל כך ר' יצחק מודה לו?
4. מדוע אומר אברהם: "ולקחת אשה לבני ליצחק" ולא לעצמו, ומי אותה אישה שמבקש?
5. מהם ב' השלבים בקבלת אור לנשמה, ומיהם ב' המלאכים העושים את שליחותם?
6. הסבר את דברי ריב"ז לר' אליעזר ואת תשובת ר' אליעזר.

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams