שאלות חזרה א'קצז-א'קצח
1. כמה חלקים צריכים להיות לפרצ' שלם, ומדוע? (מדוע לא ה' חלקים? ראה חלק ו' אות כ"ו).
2. אלו כלים ואלו אורות יש בכל אחד מהמצבים עיבור, יניקה וגדלות?
3. האם מה שנוהג בכלל המדר', נוהג גם בפרטים? אם כן, מדוע? הבא ג' דוגמאות.
4. מי וכיצד משלים את השליש החסר לכל אחת מבחינות היניקה, כדי להשלים את המדר'? (ערוך טבלה עפ"י פירוט של ג' קוים).
5. הסבר הופכיות אורות וכלים, ואגב כך את המעבר מיניקה לגדלות?
6. מה מאמא נכנס בז"א להעשות חלק מאיבריו?
7. איך אפשר שנה"י דפרצ' עליון יתחבר ויהיה לאיברי הגוף של הפרצ' התחתון? (תשובה כללית ותשובה פרטית).
8. מדוע דוקא ז"א צריך לקבל מאמא עי"כ שממיתה עצמה עליו, ומה התפקיד של ז"א בענין זה? (זמן נתינה לחוד וזמן קבלה לחוד).