שאלות חזרה ע-עב
1. מה ההבדל בין צדיק לרשע?
2. לשם מה ברא הקב"ה את הגויים ואת יצה"ר?
3. מהו כף הקלע ומדוע הוא גרוע מגיהנם?
4. מה ההבדל בין ג"ע התחתון לג"ע העליון ומה ההבדל בין גיהנם העליון לגיהנם התחתון?
5. מי הם אלו שלמרות שהם בחינת ישראל נכנסים בג"ע התח'? האם יקומו בתחיית המתים ומדוע?